Jesteś tutaj

Ochrona danych osobowych

Zgoda na podanie danych osobowych

1) Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Everest Ayurveda, s.r.o. z siedzibą pod adresem Bystrá 761/10, 19300 Praga 9.
Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 ustawy nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (dalej również „ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz zgodnie z art. 6, ustęp 1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. odnośnie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/KE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która przestaje obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r., wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie administratorowi.
Przetwarzane dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu. Podane dane zostaną wykorzystane w celu wysłania zamówionego towaru. W przypadku prośby o przesłanie newsów i powiadomień do administratora, do wysłania wykorzystany zostanie kontakt mailowy.
Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez czas niezbędny, maksymalnie 2 lata.
Dane osobowe będą przetwarzane mechanicznie (automatycznie) przez komputery, programy komputerowe; ewentualnie w piśmie.

2) Prawa, informacje i dostęp do danych osobowych osoby, której dane dotyczą
Jako osoba, której dane dotyczą, mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania. Mam prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane oraz mam prawo zażądać wyjaśnień w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Mam również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (tj. prawo do uzyskania danych osobowych dotyczących mnie, które dostarczyłem administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego).
Mam prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie przetwarzania, bez uszczerbku dla zgodności z prawem, jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1a lub art. 9 ust. 2 RODO. Oznacza to, że nie przysługuje mi takie prawo, w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Administrator oświadcza, że podczas przetwarzania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Administrator oświadcza, że dane osobowe nie są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych ani do celów statystycznych.
Jako osoba, której dane dotyczą, oświadczam, że znam przysługujące mi prawa wynikające z § 12 i § 21 ustawy o ochronie danych osobowych oraz prawa wynikające z RODO.
Oświadczam, że wszystkie podane informacje są dokładne i zgodne z prawdą oraz są przekazywane dobrowolnie.
Administrator oświadcza, że będzie zbierał dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu i będzie je przetwarzał wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane.
Zgoda ta jest dobrowolnym i świadomym wyrażeniem woli osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych.

W Pradze, 24 maja 2018 r.